Vanliga frågor · Snabbfakta

Här får du svar på vanliga frågor, användbara tips, länkar och annat matnyttigt för dig som vill hålla dig upplyst när det kommer till revision och rådgivning.

Saknar du svar på några frågor, är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Det finns i huvudsak två vägar att gå, det ena är att bilda ett helt nytt aktiebolag, det andra är att köpa ett färdigt aktiebolag, ett så kallat lagerbolag. Vilket alternativ som passar bäst för dig beror bland annat på hur snabbt du vill komma igång med ditt företag. Du är välkommen att kontakta oss, vi kan hjälpa dig med att bilda ett nytt bolag eller förmedla kontakter vid köp av lagerbolag.

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det kommer till löneuttag. Sjukpenninggrundande nivå, maximal pensionsrätt, maximal föräldrapenning, löneunderlag, marginalskatt, förmåner osv? Vilken lön tål företaget? Kontakta oss så hjälper vi dig med vilken nivå som passar bäst för din situation.

Det finns många saker att ta hänsyn till när det kommer till aktieutdelning. Hur mycket fastställt fritt eget kapital finns det i företaget? Vilken likviditet behöver företaget framöver? Hur ser resultat och ställning ut efter balansdagen? Vilken beskattning blir det hos dig som ägare? Är det bättre att låta kapitalet kvarstå och växa i företaget? Eller, är det ett perfekt tillfälle att belöna dig själv med en aktieutdelning? Detta är bara några exempel på frågor som kan vara relevanta. Kontakta oss så tittar vi på hur din situation ser ut.

3:12-reglerna infördes för ca 20 år sedan och kom till för att reglera så att ägare till fåmansföretag inte skulle ersätta lönebeskattning med kapitalbeskattning. Eftersom staten samtidigt ville uppmuntra företagare att starta och driva företag, skapades specialregler som i dagligt tal kallas för 3:12-reglerna. Dessa regler har förändrats med jämna mellanrum sedan de infördes. Reglerna är förhållandevis komplexa och kan innebära stora skillnader i beskattningen för ägare till ett aktiebolag. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig på vägen.

Det finns tyvärr inget enkelt svar på den frågan. En bil utgör ofta en stor kostnadspost varför det normalt är värt lägga lite möda på att räkna på bilaffären. Skattereglerna liksom de tekniska förutsättningarna ändras förhållandevis snabbt på området. Några frågor du får fundera över är bland annat körsträcka privat respektive i tjänsten? Hur ser bilbehovet ut? Finansiering? Drivmedel? Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att reda ut några frågetecken. 

En revisor väljs av ägarna eller medlemmarna på stämman, vid den ordinarie stämman eller vid en extra stämma. Aktiebolag som byter revisor ska anmäla ändringen till Bolagsverket. Om ni önskar byta revisor, kontakta oss så berättar vi mer. Ni kan även läsa mer på www.bolagsverket.se eller www.verksamt.se

En revision innebär att bokföring, bokslut, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en oberoende person, revisorn. Revisorns arbete avslutas med upprättande av en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen, förvaltningen och förslaget till resultatdisposition. Revisionsberättelsen kan ses som en kvalitetsstämpel och utgör ett beslutsunderlag för olika intressenter.

Tidsåtgången i revisionsuppdraget styr arvodets storlek. Faktorer som påverkar tidsåtgången är bland annat; omfattningen på verksamheten, komplexiteten, branschen, speciella frågor, poster eller transaktioner, interna kontrollrutiner, kvalitet och dokumentation av bokföringen, bokslutet och årsredovisningen. Kontakta oss om ni önskar en uppskattning av arvodet för revision av er verksamhet, eller om ni önskar tips om vad ni kan göra för att minska tidsåtgången och därmed storleken på revisionsarvodet.

Vanliga underlag vid en revision är: årsredovisning med bilagor, engagemangsbesked från banken, styrelseprotokoll, verifikationer, försäkringsbrev, skattekontoutdrag, SIE-filer, väsentliga avtal mm. Kontakta oss så hjälper vi er med en ”önskelista” inför revisionen.

Revisorn planerar, genomför, dokumenterar och rapporterar sitt uppdrag. Vid planeringen gör revisorn en riskbedömning utifrån uppdragets verksamhet och omfattning. Riskbedömningen ligger till grund för revisionens genomförande. Revisorn fokuserar sin revision på områden som han/hon har bedömt utgör högre risker för väsentliga fel. Revisionsarbetet utförs ofta med hjälp av analyser och stickprov samt i dialog med uppdragsgivaren. Revisorn dokumenterar sitt arbete och sina slutsatser. Planeringen, genomförandet och dokumentationen sker vanligtvis med hjälp av ett revisionsprogram. Rapporteringen kan ske på lite olika sätt, t ex i revisionsberättelsen, i PM eller muntligen. I samband med revisionen kan revisorn även lämna tips och råd om hur rutiner och processer kan förbättras och det är ett tillfälle att kunna få svar på frågor och funderingar.

Lämna gärna materialet så snart bokslutet är färdigt, dock senast sex veckor innan sista dag för bolagsstämma. Sista dag för ordinarie bolagsstämma är sex månader efter räkenskapsårets utgång. Ett aktiebolag som har bokslutsdag 31/12 ska då lämna färdigt bokslut till revisorn senast i mitten av maj.  För bostadsrättsföreningar behöver stadgarna beaktas samt hänsyn tas till datum för föreningsstämman. Årsredovisning och revisionsberättelse normalt ska distribueras till medlemmarna ett par veckor innan föreningsstämman ska hållas.

Revisionen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. God revisionssed är en rättslig standard som ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget samt på revisorns rapportering och dokumentation av revisionsuppdraget.

God revisorssed är en uppförandekod för revisorer. Till exempel ska revisorn utföra sina uppdrag med beaktande av oberoende, tystnadsplikt och krav på vidareutbildning. Revisorn ska uppträda med gott omdöme och verka för att lagar inte överträds.
 

Årsredovisningen (inklusive eventuell revisionsberättelse) ska vara Bolagsverket tillhanda senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Tänk på att bolagsstämma (årsstämma) ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Tänk också på att fastställelseintyget ska skickas i original till Bolagsverket och att revisionsberättelsen ska vara vidimerad. Mer information om datum, adresser och vilka handlingar som ska sändas in kan ni läsa på www.bolagsverket.se

Både K2 och K3 är regelverk för redovisning och de är framtagna av Bokföringsnämnden. K3 är huvudregelverket, K2 är ett förenklat regelverk som mindre företag och föreningar får tillämpa. Det finns skillnader mellan de olika regelverken, exempelvis inom områdena fastigheter och immateriella tillgångar. Vilket regelverk som passar er verksamhet bäst beror alltså på hur er verksamhet ser ut. Mer om regelverken går att läsa på www.bfn.se . Kontakta oss om ni önskar rådgivning kring de olika regelverken.

SIE är en filstandard som gör det enkelt att överföra redovisningsdata mellan olika program eller användare. SIE-filen underlättar arbetet vid revision och spar även papper och miljö genom att huvudbok och verifikationslista inte behöver skrivas ut och överlämnas vid revision.

ISA (International Standards on Auditing) är en internationell standard för revision. ISA-regelverket är omfattande, men i korthet beskriver det hur en revision ska planeras, genomföras och rapporteras.

FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) är en branschorganisation för revisorer och rådgivare. Bland annat hjälper FAR sina medlemmar med rådgivning och utför kvalitetskontroller. På www.far.se kan ni läsa mer om FAR och dess verksamhet.

Preliminär f-skatt betalas månadsvis till Skatteverket och tillgodoräknas mot den slutliga skatten för ett beskattningsår. Det går att justera den preliminära f-skatten, både uppåt och nedåt, för att anpassa till förändringar i verksamheten. Tänk på att den preliminära f-skatten ska täcka för bland annat bolagsskatt, löneskatt på pensionspremier och fastighetsskatt. Har ni betalat för lite preliminär f-skatt i förhållande till den slutliga skatten får ni kvarskatt. Har ni betalat för mycket får ni tillbaka pengar från Skatteverket.

Det finns olika situationer när revision behövs. De vanligaste situationerna är aktiebolag eller bostadsrättsföreningar som enligt lagar, regler eller stadgar måste ha revision. En hel del företag och föreningar väljer också frivilligt att ha revision. Revision bidrar till att lagar och regler efterlevs. Revision bidrar också till att minska riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningar, samt att minska riskerna för felaktiga beskattningsunderlag.  Sammantaget bidrar revision till samhällsnyttan. 
Gränsvärden för när svenska aktiebolag måste ha revision enligt lag är; mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning, fler än 3 stycken medelantal anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. När två av dessa tre villkor är uppfyllda, två räkenskapsår i rad, infaller revisionsplikten.

För att bli auktoriserad revisor krävs att du har genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt åtta år samt därefter avlagt ett prov, revisorsexamen. Den teoretiska utbildningen görs på universitet eller högskola och ska pågå under minst tre år och innebära att du har minst en kandidatexamen. Obligatoriska ämnen i den teoretiska utbildningen är bland annat företagsekonomi, beskattningsrätt och handelsrätt. Den praktiska utbildningen sker under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor och även den ska pågå under minst tre år, vanligtvis som revisorsassistent på en revisionsbyrå. De återstående två åren får fördelas på såväl teoretisk som praktisk utbildning. Du kan således studera upp till fem år på universitet eller högskola och göra återstående tre år som praktisk utbildning, eller vice versa. Det går även bra att studera i fyra år och göra praktisk utbildning i fyra år. Efter genomförda praktiska och teoretiska utbildningar samt godkänt resultat på revisorsexamen kan du ansöka om att bli auktoriserad revisor. Då ställs bland annat krav på att du yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet, inte är i konkurs eller har näringsförbud. Auktorisationen ska därefter förnyas vart femte år.

Några tips för att undvika anmärkning är att upprätta bokföringen och årsredovisningen i god tid och med god kvalitet samt se till så att skatter och avgifter redovisas och betalas i rätt tid och med rätt belopp. Tänk på att det är styrelse/vd som ansvarar för att redovisningen och förvaltningen sköts korrekt och att det gäller även om tjänster köps in externt. Ett annat tips är att ni kontaktar revisorn innan ni genomför en komplex, stor eller avvikande transaktion, exempelvis lämnar ett lån, en värdeöverföring eller utför en transaktion med närstående. Tänk också på att fel ofta går att rätta till, håll en öppen dialog med din revisor.

Betalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt följer deklarationstidpunkterna för desamma, se ovan. Tänk på att pengarna ska vara Skatteverket tillhanda, senast den sista dagen som deklarationen ska lämnas. Beakta även eventuella bankdagar som det tar för pengarna att bli överförda från ert bankkonto till ert skattekonto. Preliminär f-skatt dras från skattekontot samma dag som arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Datum för betalning av slutlig skatt beror på vilket räkenskapsår ni har. På www.skatteverket.se kan ni läsa mer om viktiga datum som gäller för er avseende deklarationstidpunkter och betalningar till skattekontot.

Inkomstdeklaration 2 (aktiebolag) ska på blankett lämnas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, dvs samma tidpunkt som är sista dag att hålla bolagsstämma. Inkomstdeklaration 2 via e-tjänst kan lämnas senast sju månader efter räkenskapsårets utgång, dvs vid samma tidpunkt som är sista dag som årsredovisningen ska vara Bolagsverket tillhanda.

Moms kan deklareras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilka perioder som kan användas beror på hur stor omsättning er verksamhet har. Tänk även på att andra datum gäller för periodiska sammanställningar, moms på elektroniska tjänster och momsdeklaration för EU-handel och om deklarationer för dessa görs på blankett eller elektroniskt.
Eftersom det kan vara många datum att förhålla sig till rekommenderar vi att ni tittar på vilka viktiga datum som gäller för er verksamhet på www.skatteverket.se

Det vanligaste är att löner, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt deklareras senast den 12:e månaden efter den månad som lönerna avser. Undantaget är januari och augusti då det är senast den 17:e månaden efter. Om den 12:e respektive den 17:e infaller på en helgdag blir senaste deklarationsdag förskjuten till närmast kommande vardag.  På www.skatteverket.se kan ni läsa mer om deklarationsdatum för arbetsgivare.