Råd och tips inför årsskiftet 2022-2023

Lön och aktieutdelning

Som ägare till ett fåmansföretag är det värt att se över sitt så kallade gränsbelopp. Gränsbeloppet är det som styr hur mycket du som aktieägare kan ta ut i aktieutdelning (eller i förekommande fall kapitalvinst) från ditt aktiebolag till 20% skatt. Gränsbeloppet beräknas antingen genom förenklingsregeln eller genom huvudregeln. Gränsbeloppet kan sparas till kommande år.

• Gränsbelopp beräknat genom förenklingsregeln;

– Ett schablonbelopp får nyttjas av aktieägare i fåmansföretag. Schablonbeloppet för utdelning till 20% skatt uppgår för år 2022 till 187 550 kr och för år 2023 är det 195 250 kr. Schablonbeloppet ska fördelas mellan samtliga aktier, dvs äger man 50% av bolaget får man 50% av schablonbeloppet.

– Du får bara använda schablonbeloppet för ett företag men det finns inget som hindrar att du beräknar gränsbelopp enligt huvudregeln i ett bolag och beräknar gränsbelopp enligt förenklingsregeln i ett annat. Det går även bra att växla mellan åren för vilket av bolagen du önskar redovisa enligt huvudregeln respektive förenklingsregeln.

• Gränsbelopp beräknat genom huvudregeln;

– Huvudregeln innebär att gränsbeloppet beräknas till 50% av företagets bruttolöner under ett kalenderår (ej räkenskapsår). Detta kallas också det lönebaserade utrymmet. 

– En delägare måste äga minst 4% av aktierna i bolaget för att få använda det lönebaserade utrymmet.

– För att få tillgodogöra sig det lönebaserade utrymmet år 2023 måste den egna (eller närståendes) bruttolön för 2022 vara minst 6 inkomstbasbelopp (426 000 kr) plus 5% av företagets totala bruttolöner som utbetalas 2022. Om du har anställda och högre lönekostnader måste du ta ut en högre lön (och du får också högre lönebaserat utrymme). Lönekravet har ett takbelopp och är för inkomstår 2022 satt till 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kr). Du behöver år 2022 inte ta ut högre lön än så för att få tillgodogöra dig löneunderlaget. 

– Har du förmånsbil eller annan förmån i bolaget? Det är då mer förmånligt att betala för förmånen, exempelvis genom nettolöneavdrag i stället för vanlig förmånsredovisning. Kostnads- och skatteneutralt för bolaget och dig själv, men kan ge dig ett ökat löneunderlag och därmed ökade utdelningsmöjligheter till 20% beskattning.

– Tänk på att det finns många olika gränser och nivåer för vilken lönenivå som är rätt för dig. För inkomstår 2022 är maximal sjuk- eller föräldrapenninggrundande lön 483 000 kr. Maximal pensionsgrundande lön 532 500 kr, och brytpunkt för statlig inkomstskatt 554 900 kr. Om du inte behöver för att få tillgodoräkna dig löneunderlag så är det normalt sett inte skattemässigt fördelaktigt för dig som företagare att ha en lön över brytpunkten för statlig skatt. Kontakta oss så kan vi titta på vilken nivå som är lämpligast för dig.

Skatt mm

Julgåvor till anställda kan ges med 500 kr inklusive moms per person. Observera att man som skattefri gåva ej kan ge pengar eller något som lätt kan omvandlas till pengar (det gäller även jubileumsgåva och minnesgåva).

Julbord med anställda är att likställa med intern represenation och normalt sett skattefri för de anställda. Företaget får avdrag för enklare förtäring till ett värde av högst 60 kr exklusive moms per person. För kringkostnader som lokalhyra, musikunderhållning och liknande medges avdrag med högst 180 kr exklusive moms per person. 

Julbord med kunder följer reglerna för extern representation. Avdrag för måltider medges inte, men däremot kan avdrag medges för kringkostnader med max 180 kr exklusive moms per person. Det måste även finnas en affärsmässig grund till representationen. 

Gåvor till kunder följer de vanliga avdragsreglerna, vilket innebär att det ska vara fråga om en representations- eller reklamgåva. Avdrag medges med högst 300 kr inklusive moms.

Jubileumsgåva kan ges till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Maxbeloppet är 1 500 kr inkl moms för skattefri jubileumsgåva.

Minnesgåva kan ges till varaktigt anställda (sammanlagd anställningstid om minst 6 år) vid speciella födelsedagar (ex 50 eller 60) eller vid längre tids anställning (minst 20 år), och endast vid ett tillfälle förutom vid anställningens upphörande. Maxbeloppet är 15 000 kr inkl moms för skattefri minnesgåva. 

Friskvårdsbidrag kan ges upp till 5 000 kr per anställd och år för enklare motion och annan friskvård, t ex gymkort.

Naturaförmån är motion eller friskvård av enklare slag som bestäms av arbetsgivaren. T ex att personalen har tillgång till ett gym på arbetsplatsen. Naturaförmån kan tillhandahållas skattefritt för personalen och kan, i vissa fall även kombineras med Friskvårdsbidrag.

Representation är normalt inte avdragsgill som kostnad, däremot kan representation i vissa fall medges momsavdrag. Använd beräkningen på skatteverket.se för att se vilka avdrag du har rätt till vid representation.

Betala eventuella ROT/RUT fakturor innan årsskiftet. Tänk också på att ta ut en tillräckligt hög lön om du har max ROT/RUT.

• Kontrollera möjligheten till kvittning av vinster och förluster i inkomstslaget kapital. Se över vad som blir bäst i din situation. 

Tar du ut hyra för kontor i din privatbostad så beskattas hyresinkomsten hos dig privat som inkomst av kapital. Du kan få göra avdrag på hyresinkomsten med skäligt/rimligt belopp. Tänk på att företaget måste ha behov av kontoret och att hyran är marknadsmässigt prissatt.

Inventarier av mindre värde medges direktavdrag, högst ett halvt prisbasbelopp vilket år 2022 motsvarar 24 150 kr. Står ni i begrepp att göra investeringar i närtid kan det vara vettigt att göra dem före årsskiftet (om ni önskar avdraget år 2022). Investeringar som överstiger halvt basbelopp kan också vara poäng att göra före årsskiftet för att få möjlighet till räkenskapsenlig avskrivning med exempelvis 20% på anskaffningsvärdet exklusive moms.

Bolagsskattesatsen är för närvarande 20,6%. 

Inför bokslutet/revisionen 

• Tänk på att boka tid med din revisor för medverkande vid lagerinventeringen (om varulagret uppgår till 10% eller mer av totala tillgångarna i bolaget). Se till att dokumentera prissättningen, gärna med fakturakopior. Lagerartiklarna ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet exkl moms och verkligt värde. 

• Engagemangsbesked från bolagets banker behövs som underlag till boksluten för bankmedel, lån, ställda säkerheter osv. Vi påminner att de måste finnas som underlag till boksluten, dvs det räcker inte med kontoutdrag eller årsbesked.

• Se över så att ni har uppdaterat och håller tillgängligt aktiebok, bolagsordning, registreringsbevis, försäkringsbrev, protokoll, avtal osv.

• Se över värderingar, exempelvis eventuella osäkra kundfordringar, nedskrivningsbehov av lagerartiklar, aktier, koncernfordringar, fastigheter etc. Styrelsen ansvarar för att ta ställning till värderingarna av posterna i bolagets balansräkning. Vid behov, inhämta externa värderingar och/eller dokumentera ställningstaganden. 

• Tänk även på att se över eventuella Pågående arbeten. Löpande räkning eller fast pris? Vad har utförts, vad har fakturerats, vilka inköp har gjorts, hur ser färdigställandegraden ut per balansdagen, tidrapporter osv. Samla ihop informationen som underlag till bokslutet. Hör av er om ni är osäkra kring detta.

• I händelse av att bolaget har en tuff ekonomisk situation påminner vi om reglerna för kontrollbalansräkning för att undvika personligt betalningsansvar för uppkomna skulder. Gör en likviditetsbudget och kontakta er bank för att säkerställa finansieringen. Hör av er om ni har frågor kring den här typen av frågor. 

Övrigt

 • En liten påminnelse om att även tänka på juridiken kring bolaget, aktieägarna och familjen. Se till att det finns aktuella aktieägaravtal och i förekommande fall äktenskapsförord/samboavtal/testamente/framtidsfullmakt etc. 

• Kvitton/faktura. Tänk på att det vid inköp över 4 000 kr inte räcker med ett vanligt kassakvitto utan det behövs en så kallad förenklad faktura för att få rätt till momsavdrag. Fakturan kan vara en kontantfaktura, det måste därmed nödvändigtvis inte vara ett kreditköp.

• Kontrollera din pensionsprognos på minpension.se. Avsättning till tjänstepension kan enligt huvudregeln göras med max 35% av bruttolönen. Kontakta din bank om du har intresse av en större avsättning än 35% av bruttolönen, det är ibland möjligt med stöd av alternativregel ("köpa ikapp").

• Står du i begrepp att bilda ett nytt aktiebolag? Stifta bolaget före årsskiftet för att ha möjlighet att tillgodoräkna dig gränsbeloppet enligt förenklingsregeln för inkomståret 2023 (om du inte använder förenklingsregeln på något annat bolag). Sedan den 1 januari 2020 kan aktiebolag bildas med ett aktiekapital om 25 000 kr.