Råd och tips inför årsskiftet 2021-2022!

Lön och aktieutdelning

Som ägare till ett fåmansföretag är det värt att se över sitt så kallade gränsbelopp. Gränsbeloppet är det som styr hur mycket du som aktieägare kan ta ut i aktieutdelning (eller i förekommande fall kapitalvinst) från ditt aktiebolag till 20% skatt. Gränsbeloppet beräknas antingen genom förenklingsregeln eller genom huvudregeln. Gränsbeloppet kan sparas till kommande år.

• Gränsbelopp beräknat genom förenklingsregeln;

– Ett schablonbelopp får nyttjas av aktieägare i fåmansföretag. Schablonbeloppet för utdelning till 20% skatt uppgår för år 2021 till 183 700 kr och för år 2022 är det 187 550 kr. Schablonbeloppet ska fördelas mellan samtliga aktier, dvs äger man 50% av bolaget får man 50% av schablonbeloppet.

– Du får bara använda schablonbeloppet för ett företag men det finns inget som hindrar att du beräknar gränsbelopp enligt huvudregeln i ett bolag och beräknar gränsbelopp enligt förenklingsregeln i ett annat.

• Gränsbelopp beräknat genom huvudregeln;

– Huvudregeln innebär att gränsbeloppet beräknas till 50% av företagets bruttolöner under ett kalenderår (ej räkenskapsår). Detta kallas också det lönebaserade utrymmet. Observera att vissa justeringar kan behöva göras för löner som täckts av statliga bidrag.

– En delägare måste äga minst 4% av aktierna i bolaget för att få använda det lönebaserade utrymmet.

– För att få tillgodogöra sig det lönebaserade utrymmet år 2022 måste den egna (eller närståendes) bruttolön för 2021 vara minst 409 200 kr plus 5% av företagets totala bruttolöner som utbetalas 2021. Om du har anställda och högre lönekostnader måste du ta ut en högre lön (och du får också högre lönebaserat utrymme). Lönekravet har ett takbelopp och är för inkomstår 2021 satt till 654 720 kr. Du behöver år 2021 inte ta ut högre lön än så för att få tillgodogöra dig löneunderlaget. 

– Har du förmånsbil eller annan förmån i bolaget? Det är då mer förmånligt att betala för förmånen, exempelvis genom nettolöneavdrag i stället för vanlig förmånsredovisning. Kostnads- och skatteneutralt för bolaget och dig själv, men kan ge dig ett ökat löneunderlag och därmed ökade utdelningsmöjligheter till 20% beskattning.

– Tänk på att det finns många olika gränser och nivåer för vilken lönenivå som är rätt för dig. Max sjukpenning- (380 800 kr), föräldrapenning- (476 000 kr) och pensionsgrundande (537 200 kr) lön, gräns för statlig inkomstskatt (550 374 kr). Om du inte använder lönen för att beräkna löneunderlag är det sällan skattemässigt lönsamt att ha en lön över max pensionsgrundande inkomst (PGI). Kontakta oss så hittar vi din optimala nivå.

Skatt mm

Julgåva kan ges med 500 kr inklusive moms per person. Observera att man som skattefri gåva ej kan ge pengar eller något som lätt kan omvandlas till pengar (det gäller även "coronagåva", jubileumsgåva och minnesgåva).

"Coronagåva" På grund av pandemin beslutade riksdagen att arbetsgivare under år 2020 kunde ge sin personal en skattefri gåva utöver julgåvan. Även under år 2021 kan arbetsgivare använda sig av möjligheten, och regeringen har nu fördubblat det skattefria beloppet till 2 000 kr per anställd inklusive moms för 2021. 

Jubileumsgåva kan ges till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Maxbeloppet är 1 500 kr inkl moms för skattefri jubileumsgåva.

Minnesgåva kan ges till varaktigt anställda (sammanlagd anställningstid om minst 6 år) vid speciella födelsedagar (ex 50 eller 60) eller vid längre tids anställning (minst 20 år), och endast vid ett tillfälle förutom vid anställningens upphörande. Maxbeloppet är 15 000 kr inkl moms för skattefri minnesgåva. 

Friskvårdsbidrag kan ges upp till 5 000 kr per anställd och år för enklare motion och annan friskvård, t ex gymkort.

Representation är normalt inte avdragsgill som kostnad, däremot kan representation i vissa fall medges momsavdrag. Använd beräkningen på skatteverket.se för att se vilka avdrag du har rätt till vid representation.

Betala eventuella ROT/RUT fakturor innan årsskiftet. Tänk också på att ta ut en tillräckligt hög lön om du har max ROT/RUT.

• Kontrollera möjligheten till kvittning av vinster och förluster i inkomstslaget kapital. Se över vad som blir bäst i din situation. 

Tar du ut hyra för kontor i din privatbostad så beskattas hyresinkomsten hos dig privat som inkomst av kapital. Du kan få göra avdrag på hyresinkomsten med skäligt/rimligt belopp. Tänk på att företaget måste ha behov av kontoret och att hyran är marknadsmässigt prissatt.

Direktavdrag för inventarier av mindre värde med högst ett halvt prisbasbelopp vilket 2021 motsvarar 23 800 kr.

 Skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021. Skattereduktionen uppgår till 3,9% av anskaffningsvärdet och yrkas i inkomstdeklarationen för beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Observera att det finns vissa undantag för vad som får räknas in i underlaget.

Bolagsskattesatsen är 20,6% fr.o.m räkenskapsår som påbörjades 2021-01-01 eller senare.

Inför bokslutet/revisionen 

• Tänk på att boka tid med din revisor för medverkande vid lagerinventeringen (om varulagret uppgår till 10% eller mer av totala tillgångarna i bolaget). Se till att dokumentera prissättningen, gärna med fakturakopior. Lagerartiklarna ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet exkl moms och verkligt värde. 

• Engagemangsbesked från bolagets banker önskas som underlag till boksluten för bankmedel, lån, ställda säkerheter osv. Dessa behöver inte beställas innan årsskiftet, men vi påminner att ni ser till så att de finns som underlag till boksluten som lämnas för revision. 

• Se över så att ni har uppdaterat och håller tillgängligt aktiebok, bolagsordning, registreringsbevis, försäkringsbrev, protokoll, avtal, verklig huvudman osv.

• Se över värderingar, exempelvis eventuella osäkra kundfordringar, nedskrivningsbehov av lagerartiklar, aktier, koncernfordringar, fastigheter etc. Styrelsen ansvarar för att ta ställning till värderingarna av posterna i bolagets balansräkning. Vid behov, inhämta externa värderingar och/eller dokumentera ställningstaganden. 

• Tänk även på att se över eventuella Pågående arbeten. Vad har utförts, vad har fakturerats, vilka inköp har gjorts, färdigställandegrad per balansdagen, tidrapporter osv. Samla ihop informationen som underlag till bokslutet. Hör av er om ni är osäkra kring detta.

• I händelse av att bolaget har en tuff ekonomisk situation påminner vi om reglerna för kontrollbalansräkning för att undvika personligt betalningsansvar för uppkomna skulder. Kontakta er bank för att säkerställa finansieringen. Hör av er om ni har frågor kring den här typen av frågor. 

Övrigt

 • En liten påminnelse om att även tänka på juridiken kring bolaget, aktieägarna och familjen. Se till att det finns aktuella aktieägaravtal och i förekommande fall äktenskapsförord/samboavtal/testamente/framtidsfullmakt etc. 

• Kvitton/faktura. Tänk på att det vid inköp över 4 000 kr inte räcker med ett vanligt kassakvitto utan det behövs en så kallad förenklad faktura för att få rätt till momsavdrag. Fakturan kan vara en kontantfaktura, det måste därmed nödvändigtvis inte vara ett kreditköp.

• Kontrollera din pensionsprognos på minpension.se. Avsättning till tjänstepension kan enligt huvudregeln göras med max 35% av bruttolönen. Kontakta din bank om du har intresse av en större avsättning än 35% av bruttolönen, det är ibland möjligt med stöd av alternativregel ("köpa ikapp").

• Står du i begrepp att bilda ett nytt aktiebolag? Stifta bolaget före årsskiftet för att tillgodoräkna dig gränsbeloppet för 2021. Sedan den 1 januari 2020 kan aktiebolag bildas med ett aktiekapital om 25 000 kr.